1997

กลไก 690 โอริส เวอร์ไทม์เมอร์ ปี 1997
กลไก 690 โอริส เวอร์ไทม์เมอร์ ปี 1997

โอริสเปิดตัวนาฬิกาเวอร์ไทม์เมอร์ พร้อมกับกลไก 690 ของโอริส เป็นนาฬิกากลไกเรือนแรกของโลกที่แสดงเวลาสองประเทศ
ที่ตั้งเวลาด้วยปุ่มกด ในปีเดียวกันนาฬิกาเรือนทอง จูลี เวอร์น ได้ถูกเปิดตัว บรรจุกลไก เวอร์ไทม์เมอร์ โครโนมิเตอร์