2008

โอริส บีซีโฟร์ ไฟลท์ ไทเมอร์
โอริส บีซีโฟร์ ไฟลท์ ไทเมอร์

โอริส บีซีโฟร์ ไฟลท์ ไทเมอร์ เปรียบเสมือนเพชรบนมงกุฎของคอลเลอ็คชั่นการบิน 2008 บอกเวลา สาม ประเทศ, เข็มทิศ
และนวัตกรรมใหม่ของตัวล็อคสายในกลุ่มนาฬิกานักบิน