ข้อกำหนด

1 - เงื่อนไขและข้อกำหนด ในการใช้เว็บไซด์

เว็บไซด์ทางอินเตอร์เน็ทนี้ ("เว็บไซด์") ถูกจัดทำโดย บริษัท โอริส จำกัด Hölstein ("Oris"). การใช้เว็บไซด์ จะต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อกำหนด ("เงื่อนไข"). โอริสอาจจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างได้

กรุณาอ่าน เงื่อนไขและข้อกำหนด ก่อนใช้เว็บไซด์นี้ ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คุณอาจใช้เว็บไซด์ไม่ได้

2 - การใช้ข้อมูลจากเว็บไซด์

ข้อมูลจากเว็บไซด์โอริส มีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้นำข้อมูลส่วนต้วและไม่นำข้อมูลไปใช้ในการหาผลประโยชน์ทางการค้า

ข้อมูลจากเว็บไซด์โอริส มีลิขสิทธิ์ การใช้ไม่ถูกต้องถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ author’s ลิขสิทธิ์

3 - การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

โอริสจะเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ โดยผู้ใช้สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยแจ้งมาที่:

Oris SA
Corporate Marketing Department
Ribigasse 1
CH-4434 Hölstein, Switzerland
-or ส่ง อี-เมล์: info.ch@oris.ch

4 - การรับผิดชอบ

โอริส นำเสนอข้อมูลทั่วไปในเว็บไซด์เท่านั้น และถ้าข้อมูลดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาด โอริสจะไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดที่เกิดแก่ผู้ใช้

ถ้าการใช้ข้อมูลนี้ เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โอริสจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

5 - เครื่องหมายการค้า & โลโก้

เครื่องหมายการค้า, โลโก้ และ การบริการจากแบรนด์ (รวมเรียกว่า "แบรนด์") ที่อยู่บนโอริสเว็บไซด์จะเป็นสิทธิ์ของโอริส การนำแบรนด์ไปใช้อาจผิดข้อกฎหมาย ยกเว้นส่วนที่เป็นของผู้ใช้ 2 “การใช้ข้อมูลบนเว็บไซด์”.

6 - ลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ลงบนเว็บไซด์ จะถืดเป็นลิขสิทธิ์ของโอริส:

ลิขสิทธิ์ © 2008 โอริส สงวนลิขสิทธิ์

7 - การเชื่อมโยง

การใช้เว็บไซด์โอริสเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่นๆ โอริสจะไม่ผิดชอบในการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์นั้นๆ

8 - การยกเลิก

คุณยอมรับ ในกรณีที่โอริสอาจจะยกเลิกการใช้งานเว็บไซด์ เนื่องจากคุณได้ทำผิดข้อกำหนดของโอริส "การรับผิดชอบ" และ "ข้อกำหนดทั่วไป" จะเป็นข้อตัดสิน

9 - ข้อกำหนดทั่วไป

การจัดทำเว็บไซด์นี้ โอริสมีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ แบรนด์, สินค้า, และ เพิ่มคุณค่าแก่ แบรนด์ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกประยุกต์ในทุกประเทศ

นาฬิกาโอริสมีขายในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในเว็บไซด์อาจจะไม่สอดคล้องกับบางประเทศได้

เงื่อนไขต่างๆ จะถูกกำหนดโดยกฏของสวิส