ระบบควบคุมและแสดงพลังงานสำรองแบบไม่เชิงเส้นทีได้ รับการจดสิทธิบัตรของโอริส ณ ตำแหน่ง 3 นาฬิกา แสดงพลังงานสำรองทียังคงเหลืออยู่ในบาร์เรลจาก 10 วันลงมาถึงศูนย์ Oris 110 Years Limited Edition ตัวเรือนสแตนเลส สตีล ทำงานด้วยกลไก Calibre 110 บนหน้าปัดแสดงมาตรวัดพลังงานสำรองแบบไม่เชิงเส้น นับเป็ นครัง* แรกสำหรับกลไกแบบซับซ้อนทีจับคู่กับกลไกพ ลังงานสำรองแบบ 10 วัน เฟืองจักร gear train แบบพิเศษ ทีสามารถแสดงให้เห็นถึงระบบควบคุมและแสดงพลังงาน สำรองแบบไม่เชิงเส้นทีได้รับการจดสิทธิบัตรของโอริส Oris Calibre 110 ทีได้รับการพัฒนาดดยโอริส และ ผลิตโดยความร่วมมือของผู้เชียวชาญด้านการทำนาฬิกาส วิส ทีมีลักษณะสะอาดบริสุทธิA สไตล์อินดัสเตรียล สะท้อนถึงปณิธานการสร้างสรรค์นาฬิกาของโอริส