Oris Big Crown ProPilot Day Date Oris Big Crown ProPilot Day Date ประดิษฐ์กรรมเวลาเรือนแรกในกลุ่มนาฬิกาสำหรับบินระดั บสูง ด้านหลังของ Oris Big Crown ProPilot แสดงกลไกปรับปรุงใหม่ Oris 752 calibre และจักรเหวี ยงสีแดงที เป็นเอกลักษณ์ของโอริส วงแหวนขอบหน้าปัดของ Oris Big Crown ProPilot Day Date แสดงรูปแบบหยักของขอบเหรียญ ฝาหลัง และมะยมที)สะท้อนรูปแบบเครื)องยนต์เจ็ตกำลังสูงของเครื องบิน